RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘hoan thue GTGT’

Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp thanh toán chậm

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ và Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ […]

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hàng nhập khẩu nếu có giá trị trên 20 triệu đồng bắt buộc phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng mới được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT Căn cứ Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu […]

Tạm hoàn thuế GTGT

Tạm hoàn thuế GTGT 2012, hàng chưa thanh toán có thể bị phạt đến 10% Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số […]

Tài sản tồn đọng tại thời điểm giải thể sẽ bị thu hồi thuế GTGT

Thuế GTGT của tài sản còn tồn khi giải thể sẽ bị thu hồi Tại điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT: "c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch […]

Hàng xuất khẩu quên phát hành Hóa đơn vẫn được xét hoàn thuế

Ngày 06/01/2011, Bộ Tài chính có công văn số 130/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu. Theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 130/BTC-TCT thì trường hợp hàng xuất khẩu có đủ 3 điều kiện về – Hợp đồng […]