RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘thuế tndn’

Cập nhật chính sách thuế 08-2013

1- Điểm tin pháp luật Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Công văn số 8356/BTC-TCHQ [Co sua doi, bo sung]  ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng […]

Thông tư số 140 hướng dẫn kê khai miễn, giảm thuế năm 2012

Thông tư số 140 hướng dẫn kê khai miễn, giảm thuế năm 2012

Thông tư số 140/2012/TT-BTC Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc họi về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ […]

Thông tư 123 thuế TNDN 2012

Thông tư 123 thuế TNDN 2012

Thông tư 123/2012/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 07 năm 2012. Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành […]

Mẫu kê khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN

Mẫu kê khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng được hưởng ưu đãi thuế Căn cứ Mục III Phần G, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản Căn cứ tiết c […]

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của […]

Thông tư 102 về chế độ công tác phí nước ngoài

Thông tư 102 về chế độ công tác phí nước ngoài Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 quy định chế độ công tác phí nước ngoài có hiệu lực từ ngày 10/08/2012; thay thế Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005; bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14/7/2009 Thông tư 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài […]

Lãi từ chênh lệch tỷ giá được giảm 30% thuế TNDN 2011

Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 Tại tiết e, Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ […]

Số thuế tăng thêm sau quyết toán thuế vẫn được gia hạn

- Ngày 26/7/2010 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2734/TCT-CS gửi Cục thuế tỉnh Khánh Hòa (đồng thời có gửi cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trong đó hướng dẫn cụ thể việc xác định ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát hiện tăng […]

Thu nhập từ việc cho thuê nhà xưởng không được giảm 30% thuế TNDN

Các Công ty may mặc (thuộc diện được giảm 30% thuế TNDN năm 2011) nếu có thêm thu nhập từ việc cho thuê nhà xưởng thì được xem là "thu nhập từ kinh doanh bất động sản" nên không được tính giảm 30% thuế TNDN cho riêng khoản thu nhập này. Công văn số 1756/CT-TTHT […]

Trích trước chi phí

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài chưa quyết toán giá trị kết cấu hạ tầng nhưng đã phát sinh doanh thu thì được phân bổ các khoản chi thực tế đã phát sinh và trích trước các khoản chi phí đầu tư xây dựng […]